Τμήμα Ψυχολογίας Δ.Π.Θ.

Υψηλής ποιότητας σπουδές με γνώμονα το μέλλον των φοιτητών.

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2023, σύμφωνα με τον ΦΕΚ 83/3-4-2023 τ.Β, άρθρο 128, και λειτουργεί διοικητικά, ενώ θα δεχθεί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Έχει έδρα το Διδυμότειχο και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Με την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/46737/1575/12-5-2023 πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. ορίστηκε η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας με τα παρακάτω μέλη:
1. Νικόλαος Μακρής Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Δ.Π.Θ.
2. Κωνσταντίνος Κόκκινος, Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής,  Δ.Π.Θ.
3. Αντώνιος Σαπουντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,  Σχολή Επιστημών Αγωγής, Δ.Π.Θ.
4. Ευθύμιος Λαμπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ.
5. Βασιλική Μπρουσκέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Δ.Π.Θ.

Με το ΦΕΚ 526/1-6-2023 τ. ΥΟΔΔ Πρόεδρος του Τμήματος ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μακρής  με Αντιπρόεδρο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κόκκινο.

Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας τοποθετήθηκε ο κ. Χρήστος Βαρσαμακίδης, Αναπληρωτής Γραμματέας.